סוגי התמחות

אחות הבונה תוכנית הדרכה לסטודנטים לסיעוד בהתאם למטרות ההתנסות והשלב בלימודים. המדריכה תנהל עם הסטודנטים דיונים קליניים וניתוח אירועים, ותעריך את ההתקדמות והישגיהם הלימודיים של הסטודנטים.

תוכנית השתלמות מוכרת בהדרכה קלינית תקנה ללומדים מיומנויות הדרכה פרטנית וקבוצתית לצד מיומנויות אימון והובלת שינוי. במסגרת תוכנית הלימודים יידרשו המשתלמים ליישם מיומנויות אלה בקרב קבוצת לומדים בתוכניות לימוד בסיעוד והדרכת אחיות. התוכנית מלווה בתהליכי בקרה ומשוב על יישום הנלמד. בסיום ההשתלמות המוכרת בהדרכה קלינית ולאחר עמידה בדרישות התכנית המחייבת ייגש הלומד למבחן רישוי ממשלתי.

תפקיד המדריך הקליני

המדריך הקליני אחראי לפיתוח הידע והמיומנויות הקליניות של הלומד בהתאם למטרות שנקבעו בתוכנית ההכשרה עבור ההתנסות הקלינית שבאחריות המדריך. בתום תקופת ההדרכה באחריותו של המדריך להעריך את הישגי הלומד על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי מוסד הכשרה או גורם אחר שהזמין את ההדרכה. המדריך הקליני משתמש במיומנויות הדרכה ואימון בהדרכת מטופלים, מפגין מנהיגות ולוקח חלק פעיל כשותף בהובלת תהליכי שינוי במקום עבודתו.

סמכות המדריך הקליני

  • בנייה ויישום תוכנית ההתנסות בהתאם לדרישות תוכנית הלימודים או המוסד מזמין ההדרכה, בהתאם לשלב הלימוד ומעמדו המקצועי של הלומד ומאפייני השדה הקליני.
  • מתן אישור חתום על ביצוע פעולות מקצועיות על ידי הלומד־משתלם בהכשרה על־בסיסית או גנרית, לרבות מיומנויות טיפול.
  • הערכת הלומד ואישור עמידתו בדרישות תוכנית ההתנסות. אחריות המדריך הקליני המדריך הקליני אחראי ל:ניהול, תכנון ותאום ההתנסות הקלינית בתחום מוגדר, על פי המטרות שהוצבו עבור הלומד על ידי מוסד הכשרה או מזמין הדרכה.
  • הבטחת בטיחות הלומד ובטיחות ואיכות הטיפול, הניתן על ידי הלומד במסגרת ההתנסות.
  • מיצוי הפוטנציאל המקצועי של הלומד במסגרת הכשרתו.
  • הטמעת עבודה לפי חקיקה ונהלים.
  • הפגנת ידע קליני עדכני וכוללני בהתאם לתחום בו הוא מדריך, שליטה במיומנויות טיפול ונהלים רלוונטיים.
  • הערכת הלומד במהלך ובסיום ההתנסות הקלינית, לגבי מידת השגת המטרות.
  • תקשורת ודיווח בזמן אמת למזמין ההדרכה ולגורמים רלוונטיים בתוך המוסד על אירועים חריגים במהלך ההתנסות.

נגישות